Dịch vụ

Hàn nối, đo kiểm hệ thống cáp quang OPGW, ADSS, NMOC

Hàn nối, đo kiểm hệ thống cáp quang OPGW, NMOC, ADSS

Chi tiết


Thí nghiệm, hiệu chỉnh hệ thống thông tin

Thí nghiệm, hiệu chỉnh hệ thống thông tin

Chi tiết